Ro general terms and conditions

English version (Danish version below)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
The following general terms and conditions of sale concern the offer and sale of products on the website www.rocollection.dk owned and operated by Ro Design Group ApS, Krudtløbsvej 73A, 1439 København K, Denmark CVR-no.: 36951036. All inquiries can be send to webshop@rocollection.dk. Verbally inquiries can be made at +45 41104108. 

TRADEMARKS & COPYRIGHT
All product designs, product names and content included on this website are protected by international copyright and trademark laws. You are not permitted to use any product designs, product names or trademarks presented on the website without prior written consent from Ro Design Group ApS. These terms and conditions are subject to the laws of Denmark and any dispute related to the website, it services or these terms and conditions shall be settled by the courts of Denmark. 

DISCLAIMER ABOUT CONTENT, PRODUCT AVAILABILITY AND PRICES
Ro Design Group ApS does it´s utmost to provide accurate and updated content on this website. Unfortunately, there may occasionally be price changes, sold out goods and other unintentional errors on our site. We reserve the right not to be held liable for these errors or changes and neither Ro Design Group ApS, nor any employee or representative of Ro Design Group ApS can be held liable for damages from the use of this website or the products sold here. All prices are listed including Danish VAT (25 %). 

ORDERING AND CREDIT CARDS
www.rocollection.dk is open 24 hours a day. The website might temporarily be down for maintenance. You can pay with MasterCard, Visa and Dankort. How to order:
1. Click on the items you would like to buy. When you have completed your shopping proceed to checkout.
2. Continue through the checkout process and fill in the requested information. You can check your products and total amount during check out.
3. When you have entered your credit card information and completed payment you have made a binding offer for the purchase of the items you have chosen. 
4. At this stage your order is still subject to our acceptance. When we have accepted your order, we will obtain authorization from your credit card company for the amount of the order. We are not withdrawing money from your card at this stage, but the amount might be reserved on your account. This is a normal process with banks and credit card companies. If your credit card is not authorized, your order will not be processed further, and we will contact you by email with further information. 
5. After you have placed you order you will receive a confirmation email. 

DELIVERY
We ship to many countries in the world. The shipping charge depends on your delivery country and the size of your order. The specific shipping and handling fee will be calculated before you finalise your order. If your items are in stock your order is normally shipped from our warehouse within 1-2 business days from receiving your order. 

VAT, CUSTOMS AND IMPORT DUTIES
If your delivery country is outside the EU, and your country charges customs or import duties - these will be charged once the package reaches the delivery country. You will have to pay these charges. This also applies to the purchase of gifts or other purchases made on behalf of another recipient. Unfortunately, we have no control over customs and import charges, and we cannot inform you how much they will be before you order. Customs policies vary widely from country to country. Please contact your local customs office for further information. 

APPLICABLE LAW AND VENUE
Any dispute arising between a customer and Ro Design Group ApS will to be settled in accordance with the laws of Denmark and shall if possible be settled in an applicable Danish court. 

COMPLAINTS
Ro webshop operates under the Danish Sales of Goods Act and the guidelines issued by the National Consumer Agency. The provisions of the Danish Sale of Goods Act regulate complaints. This means that the customer has 24 month notice on faults and defects on a product. However, this does not apply to errors, damages or wear to tear due to improper use, lack of maintenance or normal wear and tear.

If you wish to file a complaint, report a defect or non-delivery, please contact our Customer Service at phone +45 41104108 or mail webshop@rocollection.dk. If we do not succeed in finding a applicable solution you have the possibility to file a complaint to The Consumer Complaints Board at the Danish Competition and Consumer Authority, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby via www.forbrug.dk. 

You can also use the EU-commissions online portal for complaints, which is relevant if you are a consumer who lives outside Denmark. You find the portal here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Dansk version

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende generelle vilkår og betingelser for salg vedrører hjemmesiden www.rocollection.dk der ejes og drives af Ro Design Group ApS, Krudtløbsvej 73A, 1439 København K, Danmark CVR-nr.: 36951036. Alle henvendelser kan sendes per email til webshop@rocollection.dk. Verbale henvendelser kan ske på +45 41104108.

VAREMÆRKER & COPYRIGHT

Alle produktdesigns, produktnavne og indhold på dette website er beskyttet af international ophavsret og varemærkelov. Det er ikke tilladt at bruge nogen produktdesigns, produktnavne eller varemærker fra hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ro Design Group ApS. Disse vilkår og betingelser er underlagt Dansk lovgivning og enhver tvist relateret til hjemmesiden, servicerne herpå eller nærværende generelle vilkår og betingelser skal afgøres ved domstolene i Danmark.

ANSVARSFRASKRIVELSE OM INDHOLD, PRODUKTUDVALG OG PRISER

Ro Design Group ApS gør sit yderste for at give præcis og opdateret indhold på hjemmesiden. Desværre kan der nogle gange forekomme prisændringer, udsolgte varer og andre utilsigtede fejl på vores hjemmeside. Vi forbeholder os ret til ikke at blive holdt ansvarlig for disse fejl eller ændringer og hverken Ro Design Group ApS, eller nogen medarbejder eller repræsentanter for Ro Design Group ApS kan drages til ansvar for skader som følge af brugen af ​​dette websted eller de produkter, der sælges herfra. Alle priser er angivet inkl. dansk moms (25%).

BESTILLINGER OG KREDITKORT

www.rocollection.dk er åben 24 timer i døgnet. Hjemmesiden kan midlertidigt være nede for vedligeholdelse. Du kan betale med MasterCard, Visa og Dankort.

Ved bestilling:

  1. Klik på de emner, du gerne vil købe. Når du har afsluttet dine indkøb gå til kassen.
  2. Fortsæt gennem købsprocessen og udfyld de krævede oplysninger. Du kan tjekke dine produkter og samlede beløb under check ud.
  3. Når du har indtastet dine kreditkortoplysninger og afsluttet betalingen, har du lavet et bindende tilbud om køb af de varer, som du har valgt.
  4. På dette tidspunkt er din ordre er stadig genstand for vores accept. Når vi har accepteret din ordre, vil vi indhente en tilladelse fra dit kreditkortselskab for ​​ordrebeløbet. Vi hæver ikke beløbet fra dit kreditkort på dette tidspunkt, men beløbet reserveres på din konto. Dette er en normal procedure med banker og kreditkortselskaber. Hvis dit kreditkort ikke bliver godkendt, vil din ordre ikke blive behandlet yderligere, og vi vil kontakte dig via email med yderligere oplysninger.
  5. Efter du har placeret din ordre vil du modtage en ordrebekræftelse per email.

LEVERING

Vi sender til mange lande i verden. Forsendelsesomkostningerne afhænger af hvilket land du bor i samt størrelsen på din ordre. Den specifikke fragt- og håndteringsomkostning vil blive beregnet, før du færdiggør din bestilling. Er dine varer på lager vil din ordre normalt blive afsendt fra vores lager inden for 1-2 dage fra vi har modtaget din bestilling.

MOMS, TOLD OG IMPORTAFGIFTER

Hvis dit leveringsland er uden for EU, og dit land opkræver told eller importafgifter - disse vil blive opkrævet, når forsendelsen når frem til leveringslandet. Du vil skulle betale disse afgifter. Dette gælder også for køb af gaver eller andre køb foretaget på vegne af en anden modtager. Desværre har vi ingen kontrol over told- og importafgifter, og vi kan ikke oplyse, hvor meget de vil være før du bestiller. Told varierer meget fra land til land. Kontakt dit lokale toldsted for yderligere information.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en kunde og Ro Design Group ApS vil skal afgøres i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og skal om muligt afgøres af en relevant dansk domstol.

KLAGER

Ro webshop opererer under den danske købelov samt de retningslinjer, der udstedes af Forbrugerstyrelsen i Danmark. Bestemmelserne i den danske købelov regulerer klager. Det betyder, at kunden har 24 måneder til at reklamere over fejl og mangler på et produkt. Dette gælder dog ikke for fejl, skader eller slitage på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindelig slitage.

Hvis du ønsker at indgive en klage, rapporterer en defekt eller manglende levering, bedes du kontakte vores kundeservice på telefon +45 41104108 eller mail webshop@rocollection.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, via www.forbrug.dk 

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.